Skip to content →

瑞典语学习:Day 9

瑞典语的完成时:

Vad har han gjort idag/den här veckan/den här månaden/i år?

Den här veckan har an lagat mat.

en gång: once

två gånger: twice

tre gånger: three times

瑞典语的动词变化表:

Grup Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
1 arbeta arbeta arbetar arbetade arbetat work
1 studera studera studerar studerade studerat study
2a stäng stänga stänger stängde stängt close
2b köp köpa köper köpte köpt buy
2c kör köra kör körde kört run
3 bo bo bor bodde bott live
4 ha ha har hade haft have
4 gör göra gör gjorde gjort make,do
4 säg saga sager sa(de) sagt say
4 välj välja väljer valde valt choose
4 går gick gått go
4 får fick fått get
4 stå stå star stod stått stand
4 dör dog dött die
4 se se ser såg sett see
4 be be ber bad bett ask, pray
4 ge ge ger gav gett/givit give
4 ta ta tar tog tagit take
4 var vara är var varit be
4 bli bli blir blev blivit be
4 drick dricka dricker drack druckit drink
4 sitt sitta sitter satt suttit sit
4 spring springa springer sprang sprungit run
4 finns finnas finns fanns funnits be
4 skriv skriva skriver skrev skrivit write
4 skin skina skiner sken skinit shine
4 håll hålla håller höll hållit hold
4 ät äta äter åt ätit eat
4 kom komma kommer kom kommit come
4 sov sova sover sov sovit sleep
4 ligg ligga ligger låg legat lie
4 kunna kan kunde kunnat can
4 vilja vill ville velat want to
4 måste måste måst must
4 får fick fått may, be allowed to
var? vart?
hemma(at home) hem(home)
borta(go away) bort
här(here) hit
dör(there) dit
inne(inside) in
ute(outside) ut
uppe(up) upp
nere ner/ned
framme(in front) fram

komma fram: arrive

Published in Svenska

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.