Skip to content →

瑞典语学习:Day 9

瑞典语的完成时:

Vad har han gjort idag/den här veckan/den här månaden/i år?

Den här veckan har an lagat mat.

en gång: once

två gånger: twice

tre gånger: three times

瑞典语的动词变化表:

GrupImperativInfinitivPresensPreteritumSupinum
1arbetaarbetaarbetararbetadearbetatwork
1studerastuderastuderarstuderadestuderatstudy
2astängstängastängerstängdestängtclose
2bköpköpaköperköpteköptbuy
2ckörkörakörkördekörtrun
3boboborboddebottlive
4hahaharhadehafthave
4görgöragörgjordegjortmake,do
4sägsagasagersa(de)sagtsay
4väljväljaväljervaldevaltchoose
4gårgickgåttgo
4fårfickfåttget
4ståståstarstodståttstand
4dördogdöttdie
4sesesersågsettsee
4bebeberbadbettask, pray
4gegegergavgett/givitgive
4tatatartogtagittake
4varvaraärvarvaritbe
4blibliblirblevblivitbe
4drickdrickadrickerdrackdruckitdrink
4sittsittasittersattsuttitsit
4springspringaspringersprangsprungitrun
4finnsfinnasfinnsfannsfunnitsbe
4skrivskrivaskriverskrevskrivitwrite
4skinskinaskinerskenskinitshine
4hållhållahållerhöllhållithold
4ätätaäteråtätiteat
4komkommakommerkomkommitcome
4sovsovasoversovsovitsleep
4liggliggaliggerlåglegatlie
4kunnakankundekunnatcan
4viljavillvillevelatwant to
4måstemåstemåstmust
4fårfickfåttmay, be allowed to
var?vart?
hemma(at home)hem(home)
borta(go away)bort
här(here)hit
dör(there)dit
inne(inside)in
ute(outside)ut
uppe(up)upp
nerener/ned
framme(in front)fram

komma fram: arrive

Published in Svenska

Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.