Skip to content →

Tag: Languages

瑞典语学习:Day 12

something/some/any:

någon (for ‘en’ nouns), /nån/, inte någon = ingen

något (for ‘ett’ nouns), /nåt/, inte något = inget

några (for plural nouns), /nåra/, inte några = inga

Singular Singular definite Plural Plural definite
Group 1:  ‘en’ nouns ending with ‘a’ append ‘n’ replace ‘a’ with ‘or’ append ’na’
en flika flikan flikor flikorna
en kyrka kyrkan kyrkor kyrkorna
en stjärna stjärnan stjnärnor stjnärnorna
en penna pennan pennor pennorna
en matta mattan mattor mattorna
en blomma blomman blommor blommorna
Group 2: ‘en’ nouns not ending with ‘a’ append ‘en’ append ‘ar’ append ’na’
en väg vägen vägar vägarna
en stol stolen stolar stolarna
en bro broen broar broarna
en älg älgen älgar älgarna
en tidning tidningen tidningar tidningarna
en pojke pojken pojkar pojkarna
en syster systern systrar systrarna
en fågel fågelen fåglar fåglarna
en timme timmen timmar timmarna
en cykel cykelen cyklar cyklarna
Group 3: loan words with stress on the last vowel append ‘en’ append ‘er’ append ’na’
en telefon telefonen telefoner telefonerna
en student studenten studenter studenterna
en katt katten katter katterna
en restaurang restaurangen restauranger restaurangerna
en fåtölj fåtöljen fåtöljer fåtöljerna
irregular ’en’ nouns append ’en’ append ’na’
en bok boken böcker böckerna
en stad staden städer städerna
en marknad marknaden marknader marknaderna
en månad månaden månader månaderna
en lägenhet lägenheten lägenheter lågenheterna
en vetenskap vetenskapen vetenskaper vetenskaperna
en konstnär konstnären konstnärer konstnärerna
en dator datorn datorer datorerna
en motor motorn motorer motorerna
en släkt släkten släkter släkterna
Group 4: ’ett’ nouns ending with a vowel append ‘et’ append ‘n’ append ‘na’
ett äpple applet äpplen äpplena
ett piano pianot pianon pianona
ett biträde biträdet biträden bitädena
ett paraply paraplyet paraplyn paraplyna
Group 5a: ‘ett’ nouns with same singular and plural forms
ett barn barnet barn barnen
ett år året år åren
ett hus huset hus husen
ett berg berget berg bergen
ett fönster fönstret fönster fönstren
ett kort kortet kort korten
ett skrivbord skrivbordet skrivbord skrivborden
ett brev brevet brev breven
ett ägg ägget ägg äggen
Group 5b: professionals or other nouns ending with ‘er’
en lärare läraren lärare lärarena
en tekniker teknikern tekniker teknikerna
en forskare forskaren forskare forskarena
RULES NOT ALWAYS APPLY
en vän vännen vänner vännerna
en gång gången gånger gångerna
en man mannen män männen

Tack för matten/hjälpen! Thanks for the food/help!

Hur länge/Hur läng tid tar det att åka från X till Y? How long does it take to go from X to Y?

Det tar 45 minuter.

Har du bråttom? Are you in a hurry?

Var inte rädd! Du är bland vänner! Don’t be affraid! You have friends with you!

för att: in order to, to

Jag kom till Sverige för att studera.

Jag åker till stan för att handla.

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 11

瑞典语名词的复数形式

Singular Plural
Group 1:  ‘en’ nouns ending with ‘a’ replace ‘a’ with ‘or’
en flika flikor
en kyrka kyrkor
en stjärna stjnärnor
en penna pennor
en matta mattor
en blomma blommor
Group 2: ‘en’ nouns not ending with ‘a’ append ‘ar’
en väg vägar
en stol stolar
en bro broar
en älg älgar
en tidning tidningar
en pojke pojkar
en syster systrar
en fågel fåglar
en timme timmar
en cykel cyklar
Group 3: loan words with stress on the last vowel append ‘er’
en telefon telefoner
en student studenter
en katt katter
en restaurang restauranger
en fåtölj fåtöljer
irregular words
en bok böcker
en stad städer
en marknad marknader
en månad månader
en lägenhet lägenheter
en vetenskap vetenskaper
en konstnär konstnärer
en dator datorer
en motor motorer
en släkt släkter
Group 4: ’ett’ nouns ending with a vowel append ‘n’
ett äpple äpplen
ett piano pianon
ett biträde biträden
ett paraply paraplyn
Group 5a: ‘ett’ nouns with same singular and plural forms
ett barn barn
ett år år
ett hus hus
ett berg berg
ett fönster fönster
ett kort kort
ett skrivbord skrivbord
ett brev brev
ett ägg ägg
Group 5b: professionals or other nouns ending with ‘er’
en lärare lärare
en tekniker tekniker
en forskare forskare
RULES NOT ALWAYS APPLY
en vän vänner
en gång gånger
en man män
Leave a Comment

瑞典语学习:Day 10

商店买东西:

En kopp kaffe, tack!

Kan jag få en kopp kaffe?

Jag skulle vilja ha en kopp kaffe.

I like it here in Stockholm: Jag tycker om att vara här i Stockholm.

Have you been to north Sweden? Har du varit i norra Sverige?

Do you have relatives here in Sweden? Har du släktingar här i Sverige?

I’ve always had many friends in Stockholm: Jag har alltid haft många vänner i Stockholm.

Do your homework! Gör läxan!

Have a good time! Ha det så bra.

How do you feel today? Hur känner du dig idag?

He washes himself: Han tvättar sig.

Uppsats: Vad gör du på fritiden?

Jag bodde i nordöstra Kina förra året. Det var kallt ute på vintern, så jag spelade ofta bordtennis inne. Ibland åkte jag skridsko med mina vänner. När solen sken simmade jag. Det regnade ofta på sommaren, så jag tittade på TV så mycket. Jag lyssnade på musik eller läste en bok på kvällen.

Jag kom fram till Stockholm den 18 augusti förra året. Jag har inte så många vänner här, så jag läser många böcker på fritiden. Jag talar ofta med min familj på telefon.  Jag har inte en TV så ibland tittar jag på TV på datorn. På helgen går jag ut på promenad. Jag simmar också här i Stockholm, för det snöar alltid på vintern och är mycket kallt ute. Varje vecka lagar jag mat med mina vänner och vi äter middag tillsammans. Ibland åker jag utomlands på semester. Jag har varit i Finland, Norge, Tyskland, Italien och Danmark.

 

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 9

瑞典语的完成时:

Vad har han gjort idag/den här veckan/den här månaden/i år?

Den här veckan har an lagat mat.

en gång: once

två gånger: twice

tre gånger: three times

瑞典语的动词变化表:

Grup Imperativ Infinitiv Presens Preteritum Supinum
1 arbeta arbeta arbetar arbetade arbetat work
1 studera studera studerar studerade studerat study
2a stäng stänga stänger stängde stängt close
2b köp köpa köper köpte köpt buy
2c kör köra kör körde kört run
3 bo bo bor bodde bott live
4 ha ha har hade haft have
4 gör göra gör gjorde gjort make,do
4 säg saga sager sa(de) sagt say
4 välj välja väljer valde valt choose
4 går gick gått go
4 får fick fått get
4 stå stå star stod stått stand
4 dör dog dött die
4 se se ser såg sett see
4 be be ber bad bett ask, pray
4 ge ge ger gav gett/givit give
4 ta ta tar tog tagit take
4 var vara är var varit be
4 bli bli blir blev blivit be
4 drick dricka dricker drack druckit drink
4 sitt sitta sitter satt suttit sit
4 spring springa springer sprang sprungit run
4 finns finnas finns fanns funnits be
4 skriv skriva skriver skrev skrivit write
4 skin skina skiner sken skinit shine
4 håll hålla håller höll hållit hold
4 ät äta äter åt ätit eat
4 kom komma kommer kom kommit come
4 sov sova sover sov sovit sleep
4 ligg ligga ligger låg legat lie
4 kunna kan kunde kunnat can
4 vilja vill ville velat want to
4 måste måste måst must
4 får fick fått may, be allowed to
var? vart?
hemma(at home) hem(home)
borta(go away) bort
här(here) hit
dör(there) dit
inne(inside) in
ute(outside) ut
uppe(up) upp
nere ner/ned
framme(in front) fram

komma fram: arrive

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 8

En trevlig semester

Jag hade en mycket trevlig semester för sex månader sedan. Jag åkte tåg till Kiruna med fyra vänner. Det var kallt och det snöade alltid i Kiruna. Ibland var det -30 grader, men det var fantastikt.

Mina vänner och jag åkte skidor den första dagen.  Det var intressant att åka skidor. Sedan besökte vi Ishotellet. Det var kallt inne i Ishotellet.

Sedan åkte vi till ett läger. Vi fiskade och åkte också skidor. Vi tillbringadetre dagar där, men vi såg inte norrsken.

Den femte dagen åkte vi tåg tillbaka till Stockholm.Det var oförglömligt. Jag vill besöka Kiruna igen.

————————————————————————————————————————————

Får jag följa med (er)? May I come with you?

Vad betyder det? What does it mean?

vår, sommar, höst, vinter: spring,
summer, fall, winter

på våren, på sommaren, på hösten, på vintern

Det finns… There is/are …

Det finns 26 studenter i class.

瑞典语的动词变化:

Grup Imperativ Infinitiv Presens Preteritum
1 arbeta arbeta arbetar arbetade
1 studera studera studerar studerade
2a stäng stänga stänger stängde
2b köp köpa köper köpte
2c kör köra kör körde
3 bo bo bor bodde
4 ha ha har hade have
4 gör göra gör gjorde make,do
4 säg saga sager sa(de) say
4 välj välja väljer valde choose
4 går gick go
4 får fick get
4 stå stå star stod stand
4 dör dog die
4 se se ser såg see
4 be be ber bad ask, pray
4 ge ge ger gav give
4 ta ta tar tog take
4 var vara är var be
4 bli bli blir blev be
4 drick dricka dricker drack drink
4 sitt sitta sitter satt sit
4 spring springa springer sprang run
4 finns finnas finns fanns be
4 skriv skriva skriver skrev write
4 skin skina skiner sken shine
4 håll hålla håller höll hold
4 ät äta äter åt eat
4 kom komma kommer kom come
4 sov sova sover sov sleep
4 ligg ligga ligger låg lie
4 kunna kan kunde can
4 vilja vill ville want to
4 måste måste must
4 får fick may, be allowed to


Leave a Comment

瑞典语学习:Day 7

问年龄、价钱、数量、时间长度、频率:

Hur gammal/mycket/många/länge/ofta

Hur dags = När

Hur ofta går du på restaurang?

Jag går på restaurang varje vecka.

表示频率的词,紧跟在动词之后:

ibland: sometimes

alltid: always

aldrig: never

sällen:
seldom

ofta:often

连接词:放在句子末尾

och: and

men: but

eller: or

för: for

så: so

Jag dricker kaffe och (jag) läser tidningen.

Först dricker jag kaffe och sedan läser jag tidningen.

学习两个小时:Jag studerar svenska i två timmar.

早饭喝咖啡:Jag dricker en kop kaffe till frukost.

情态动词:

Ska du bo i Sverige om ett är?

Ska: will,
shall

kan: can, be able to

vill: want to

måste: must, have to

brukar: usually do, be in the habit of doing

får: may, be allowed

behöver: need

bör: ought to, should

Vill du gå på restaurang med mig ikväll?

Ja, tack. Gärna. /Javisst.

Nej, tack. Jag tror inte det. Jag måste arbeta.

Får jag kommer in? May I come in?

Får jag röka här? May I smoke here?

 

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 6

问月份:

Vad är det för månad idag?

Det är januari/februari/mars/april/maj/juni/juli/augusti/september/oktober/november/december.

问日期:

Vad är det för datum idag?

Det är den 7 juni idag. 可读作Det är den 7 sjätte idag. 即月份可以读作月份的序数词。

问生日:

När är du född?

Vilket
datum är du född?

När fyller du år?

När är din födelsedag?

生日快乐:

Grattis på födelsedagen!

Har den äran på födelsedagen.

昨天是瑞典的国庆节:

Det var Sveriges nationaldag igår.

瑞典语的动词分三类:现在时以ar结尾(a-verb),现在时以er结尾(konsonant-verb),不规则动词(vokalverb)。

a-verb现在时变祈使语气时去掉r,原形也是。

konsonant-verb现在时变祈使语气时去掉er,原形去掉er后加a。

例如:

presens infinitiv imperative

studerar studera studera

arbetar arbeta arbeta

pratar prata prata

stänger stänga stäng

köper köpa köp

bor bo
bo

例子:

Drick inte så mycket!

Köp en glass till mig!

Stäng dörren, tack!

Dansa med mig!

Sov gott!

It’s good/bad/nice to do:

Det är bra/dåligt/trevligt att + imperativ

Det är bra att lyssna på musik.

Det är roligt/kul att läsa svenska.

Det är tråkigt att studera matematik.

Det är intressant att titta på TV.

Jag tycker (inte) om att infinitiv

Jag
gillar/älskar/hatar att infinitiv

Jag tycker inte om att dricka öl.

将来时:

ska + infinitiv = futurum,也可以用现在时代替将来时

他后天干嘛:

Vad ska han göra i övermorgon?

Han ska äta/dricka/springa/titta på TV/läsa/bada/lyssna/laga/spela/simma/åka skidor/öppna/sova/dansa/träffa.

 

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 5

Min dag

Jag  vaknar och badar klockan tjugo i åtta på morgonen.  Klockan åtta äter jag frukost.  Klockan kvart över åtta åker jag tunnelbana från Kista till Tekniska Högskolan. Från nio till halv tolv läser jag svenska på KTH. Sedan åker jag tunnelbana tillbaka hem.

Jag lagar mat och äter lunch hemma klockan halv ett på eftermiddagen. Från halv två till halv tre sover jag. Sedan läser jag svenska på datorn, eller jag lyssnar på musik på datorn. Klockan halv fem läser jag böcker. I swimmingpoolen i Husby simmar jag från sex till sju. Sedan äter jag middag.

Jag tittar på TV eller lyssnar på musik på datorn från åtta till halv tio. Sedan talar jag med vänner. Jag sover från halv ett till tjugo i åtta. Det är min dag!

开始学一门语言的时候总是有立竿见影的感觉,今天上午去游泳时听懂好几句,包括mycket bra 和 Jag bor i Husby. 很有成就感,希望几个月后在地铁上能听懂旁边的瑞典人在说啥。

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 4

问天气:Vad är det för väder idag?

好天气、坏天气:Det är fint/vackert/dåligt väder.

有风:Det blåser.

冷、暖、热、温和:Det är kallt/varmt/hett/milt.

下雨:Det regnar.

多云:Det är mulet.

多少度?Hur många grader är det?

天气跟这儿一样:Det är samma värder som här.

早上几点醒:

När
vaknar du på morgon?

Jag vaknar klokan åtta på morgon.

动词第二原则:陈述句中动词永远放在第二的位置。

Peter läser tidningen på bussen varje morgon.

Varje morgon läser Peter tidningen på bussen.

På bussen läser Peter tidningen varje morgon.

Tidningen läser Peter på bussen varje morgon.

 

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 3

几个常用句子:

不好意思, excuse me:  Ursäkta. / Förlåt mig.

嗨!问候,非正式:Tjänare! / Tjäna! / Tja!

你好吗?Hur mår du? / Hur är det? / Hur står det till? / Hur är läget?

回答:bra, sådär, inte så bra, dåligt

Bra, tack, och du?

Jag är inte så bra.

Jag är lite trött.

Jag är lite
sjuk.

Under kontroll. 是Hur är läget?的固定回答。

今天周几?Vad är det för dag idag? Det är torsdag idag.

周一到周日:måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag.

他在做什么:Vad gör han?

他在吃早饭(午饭,晚饭)Han äter frukost/lunch/middag.

看电视:Han titta på TV.

听收音机(音乐):Han lyssnar på radio/musik.

买冰激凌:Han köper en glass.

做饭:Han lagar mat.

骑摩托车:Han
åker motorcykel.

走路:Han går.

骑自行车:Han cyklar.

洗车:Han tvättar bilen.

写信:Han skriver ett brev/mejl/e-post.

开窗户:Han öppnar fönstret.

打电话:Han talar/pratar (med mamma) på/i telefon.

他冷:Han fryser.

表示频率的词组:varje morgon/förmiddag/eftermiddag/kväll/natt/vecka/månad/år

在……时候:på
morgonen/förmiddagen/eftermiddagen/kvällen/natten/måndagar/tisdagar/onsdagar/torsdagar/fredagar/lördaggar/söndagar

在周末:på helgen

除了……之外:utom

 

Leave a Comment

瑞典语学习:Day 2

今天学了几个常用问题及对应的回答,瑞典语的数字等。

你是干什么的?

Vad gör du i Sverige?

Jag studerar i Sverige/på KTH.

Jag är en utbytesstudent/masterstudent/forskare/gästforskare.

你在瑞典呆多久?

Hur länge ska du stanna i Sverige?

Jag ska stanna i Sverige i ett år/två år/ett månad/två
månader.

你几岁了?

Hur gammal är du?

Jag är tjugotre/tjutre.

谢谢。Tack.

不用谢,或者给你。Varsågod.

他她说了什么?

Vad sa han/hon?

Han/hon sa ….

That’s all. Det var allt.

Very good. Mycket bra.

休息15分钟。En paus i 15 minuter/en kvart.

他(们)在做什么?Vad gör han/de?

Han/De
sover.

瑞典语中动词不随主语改变拼写。没有teach->teaches这类变化。

瑞典语中的数字:

从一数到十:Räkna från ett til tio.

零 noll

一到十:en/ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio

十一到二十:elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo

二十一到二十九:tjugoen/tjugoett/tjuen/tjuett, tjugotvå, tjugotre, tjugofyra, tjugofem, tjugosex, tjugosju, tjugoåtta,
tjugonio

三十到九十:trettio, fyrtio, femtio, sextio, sjuttio, åttio, nittio

一百:etthundra

一百万:en miljon

十亿:en mijard

Uppsats: Det här är jag!

Hej! Jag heter Daoyuan och jag kommer från Yichang i Kina. Jag är 23 år gammal. Jag har inte en bror eller syster.

Jag talar kinesiska, engelska och lite svenska. Jag studerar kommunikationssystem på Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik på KTH i Kista. Jag
är en masterstudent, men jag är också en utbytesstudent. Jag ska stanna i Sverige i två månader. Jag ska åka till Helsingfors i Finland i augusti.

Jag vaknar klockan tjugo i åtta på morgonen. Jag bor på Hanstagägen i Kista nu. Jag har inte en bil. Jag åker tunnelbana till kursen på hogskolan från måndag til fredag.

 

Leave a Comment

瑞典语学习: Day 1

今天在学校报的瑞典语初级班开课,终于如愿以偿开始学习瑞典语了。我会将每天课堂所学尽量总结后发到这里,一来自己巩固复习,二来也有可能对他人有所帮助。

首先是瑞典语的字母表中有29个字母,除了英文的26个字母之外还多了这三个:Å, Ä,
Ö。有九个元音,分为两类。

硬元音:a, o, u, å

软元音:e, i, y, ä, ö

各个字母发音如下:

A 跟拼音中的a类似

B 跟英文中的b类似

C 在硬元音之前跟英文中的cafe类似,在软元音前跟英文中的city类似

D 跟英文中的d类似

E 长音跟英文中的i类似,短音跟英文中的e类似

F 跟英文中的f类似

G 在硬元音前跟英文中的go类似,在软元音前跟英文yes中的y发音类似

H
跟英文中的h类似

I 跟英文中的i类似,分长音和短音

J 跟英文yes中的y发音类似

K 在硬元音前如英文keep中的k,在软元音前如英文ch的发音

L 跟英文中的l类似

M 跟英文类似

N 跟英文类似

O 一般跟英文中tool中的oo发音类似,有长短两种;也有发not中o的音的情况

P 跟英文类似

Q 跟英文类似

R 跟英文类似,但要弹舌

S 跟英文类似

T 跟英文类似

U 跟拼音中的ü发音类似

V
跟英文类似

W 在单词中发音跟V一样,字母读作double-V

X 跟英文类似

Y 圆嘴型发i这个音

Z 跟英文sing中的s类似

Å 类似于拼音中的o

Ä 类似于英文中的æ或e

Ö 呕吐音,把嘴张圆,发uə这个音

几个句子:

问名字:Vad heter du? Jag heter Daoyuan.

你从哪儿来:Varifrån kommer du? Jag kommer från Kina.

你说什么语言:Vad talar du för språk? Jag talar kinesiska och
engelska.

你住哪儿:Var bor du? Jag bor på Hanstavägen i Kista.

这是啥,这是……:Vad är det? Det är en bil/pojke…

这是啥,这是……Vad är det? Det är ett hus/tåg…

你有……吗?我有/没有Har du en bil? Ja, jag har en bil. / Nej, jag har inte en bil.

有些名词前要用en,有些要用ett,老师说80%以上都用en,但具体没有规律到底什么时候用en,什么时候用ett。

 

Leave a Comment

På svenska

Daoyuan Li är mastersstudent på Tekniska Högskolan i Helsingfors (TKK, nu benämns den Aalto universitets tekniska högskola) i Finland. Han har studerat på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige i ett år innan han kom fram till Helsingfors. Han var utbytesstudent på Erasmus Mundus NordSecMob program där. Han studerar säkerhet och mobil datoranvändning, och han koncentrerar sig särskilt på kommunikationssystem design, och teknisk informationssäkerhet och nätverkstjänster.

Daoyuan har fått hans kandidatexamen i programvaruteknik från Jilin universitet i Kina i juli 2009. Han koncenterade sig på programvaruteknik, algoritmer och datastrukturer, databaser, och så vidare. Han känner nätverksprotokoll som TCP/IP, och routning protokoll som OSPF, IS-IS, RIP, BGP, o.s.v.

På fritiden gillar han läsa böcker. Hans favoritbok är Drömmar om röda gemak (På kinesiska: 红楼梦). Han gillar också Dan Browns romaner, Hundra år av ensamhet, Stolthet och fördom.

Han har bott i Stockholm i ett år, men han har bara läst svenska i två månader. Kontakta honom om det finns misstag på texten, tack så mycket!

 

Leave a Comment